بررسي اثرات کلينيکي،راديولوژيک و هيستوپاتولوژيک، آندروژن ها در استخوان سازي و التيام شکستگي ها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي اثرات کلينيکي,راديولوژيک و هيستوپاتولوژيک, آندروژن ها در استخوان سازي و التيام شکستگي ها :

پیشینه و سابقه :
استروئیدهای جنسی برای رشد اسکلتی و کسب سلامت استخوانی در طول بلوغ لازم و ضروری هستند و کمبود استروژن در پوکی استخوان نقش دارد. مکانیسمهای تأثیرات اسکلتی استروئیدهای جنسی هنوز بطور کامل شناخته نشده اند, اما در سالهای اخیر پیشرفتهای قابل ملاحظه ای در دانش ما نسبت به استروژن ها , و به میزان نسبتاً کمتری آندروژنها در بازسازی استخوان بوجود آمده است. بینش های جدیدی در مورد گیرنده های استروژن, کشفیات اخیر در زمینه افزایش فعالیت استئوکلاستها و آموخته هایی برگرفته از جهشهای ژنتیکی در انسان وحیوان,‌همه و همه در افزایش درک ما از تأثیرات اسکلتی استروژن در نر و ماده دخیل هستند.
- مسئله و ضرورت تحقیق:
استروئیدهای جنسی نقش ضروری در حفظ سلامت استخوان در سرتاسر عمر دارند و تأثیرات بدکمبود هورمون در حیوانات نر و ماده پیر و جوان دیده می شود, نحوه عملکرد این تأثیرات بطور کامل شناخته نشده اند و موضوعی برای تلاش گسترده تحقیقی می باشند اگر چه پیامدهای درمانی بالقوه در این زمینه قابل ملاحظه است. سؤالی که در این مرحله مطرح می شود اینستکه آیا این هورمونها بصورت آماری می توانند نقش معنی دار و تعیین کننده ای در استخوان سازی و التیام آن داشته باشند.
- هدف :
هورمونهای استروئیدی چگونه بعنوان یک راهکار و شاخص در شکستگیها و التیام استخوان در حیوانات نر عقیم شده و یا عقیم نشده و حتی در حیوانات ماده و حیواناتی که بنحوی دچار کمبود و اختلال هورمونهای استروئیدی هستند بکار گرفته شود.

- روش تحقیق: مطالعه تجربی
- جامعه آماری و شرح مراحل اجرا :
ده رأس خرگوش نر بالغ ظاهراً سالم از نوع آزمایشگاهی انتخاب شد و به روش اسکروتال عقیم گردیدند و روی استخوان درشت نی از سمت جانب چهارسوراخ به قطر 1 و 2 و 3 و 4 میلی متر در طول استخوان تعبیه شد و سپس به دو گروه تقسیم شدند.
گروه اول: در فواصل روزهای صفر و 7 و 14 و 21 و 28 و 35 و 42 و 50 و 57 داروی ناندرولون دکانوات بصورت عضلانی تزریق شد.
گروه دوم: داروی سیپروترون یک روز در میان تا روز 57 به خرگوشها خورانده شد.
متغیرهای مستقل: ناندرولون دکانوات و سیپروترون استات
متغیرهای وابسته: میزان تشکیل بافت استخوانی – میزان تشکیل کالوس – تحمل فشار
- فرضیه:
آندروژنها تا چه اندازه در التیام و بازسازی استخوان مؤثر هستند.
- روش جمع آوری داده ها: ارزیابی رادیوگرافیک که در روزهای صفر و 15 و 30 و 45 و 60 انجام شد.
ارزیابی هیستوپاتولوژیک که در روز آخر (60 روز) نمونه های استخوانی به آزمایشگاه پاتولوژی ارسال گردید.
ارزیابی وضعیت گام که در روزهای 1 و 7 و 14 و 28 و 35 و 42 و 50 و 60 انجام شد.
- روش آماری تجزیه و تحلیل اطلاعات:
در مورد ارزیابی زمانی رادیوگرافها که از توزیع طبیعی برخوردار بود از تستهای آنالیز واریانس در سطح معنی دار 05/0 استفاده شد.
در مورد وضعیت گام که در مقیاس رتبه ای قرار داشتند.
آزمون کراسکال - ‌والیس استفاده گردید محاسبات آماری با استفاده از برنامه آماری SPSS انجام گردید.
نتایج: وضعیت گام خرگوشها در هر دو گروه از روز یک تا روز 60 بطور معنی داری بهبود می یابد. از طرفی بین دو گروه در زمانهای مختلف و بین زمانهای مختلف در هر گروه اختلاف معنی داری وجود ندارد. بجز در مورد روز یک و هفتم که این اختلاف کاملاً طبیعی است.
درارتباط با میزان کالوس تشکیل شده در دو گروه اختلاف معنی داری در بعضی زمانها وجود دارد به لحاظ پاتولوژی ارزیابی گروه اول و دوم بیانگر وقوع ترمیم و تشکیل کال استخوانی هر دو گروه بود ولی بطور مقایسه ای گروه اول کال وسیع تر و حجیم تری داشتند و کل روند ترمیم مراحل پیشرفته تری داشت.
واژه های کلیدی: ناندرولون- سیپروترون- التیام استخوان.
آدرس:
1- دکتر غلامرضا عابدی استادیار دانشگاه علوم تخصصی دامپزشکی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.
2- دکتر پرویز تاجیک دانشیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران.
3- دکتر رضا صداقت استادیار دانشکده پزشکی دانشگاه شاهد تهران.

فصل اول
مقدمه و هدف

مقدمه و هدف
در چند دهه اخیر پیشرفتهای چشم گیری در فهم ما از چگونگی تأثیر استروئیدی جنسی برای رشد اسکلتی و کسب سلامت استخوان در دوره بلوغ لازم و ضروری هستند کمبود استروژن عمده ترین عامل در پیشرفت پوکی استخوان است.
مکانیسم های تأثیرات اسکلتی استروئیدی جنسی هنوز به طور کامل شناخته شده نیست (22و31و57).
اما در سالهای اخیر پیشرفتهای قابل ملاحظه ای در دانش ما نسبت به استروژنها و به میزان کمتری آندروژنها در بازسازی استخوان بوجود آمده است (31).
بینش های جدیدی در مورد گیرنده های استروژن, کشفیات اخیر در زمینه افزایش فعالیت استئوکلاستها و آموخته هایی برگرفته از جهشهای ژنتیکی در انسان و حیوان, همه و همه در افزایش درک ما از تأثیرات اسکلتی استروژن در نر و ماده دقیق هستند (30و33).
از طرفی عموماً ترمیم شکستگی استخوان در یک شیوه منظم و با اجزا تشکیل دهنده مکانیکی و بیولوژیکی مناسب که در حال حاضر موجود است دنبال می شود .
تکنیکهای جراحی بهبود یافته و جراحیهای پیوندزدن به جراحان این اجازه را می‌دهد که شکستگی های استخوانی نسبتاً پیچیده را با نتیجه موفقیت آمیزی معالجه نمایند با وجود این بعضی عوارض متعاقب شکستگی ها در استخوان بوجود می آیدکه به دیرجوش خوردن استخوان,‌عدم جوش خوردن استخوان و بدجوش خوردن استخوان شکسته منجر می شود. هدف از این مطالعه عبارت از بهبود و افزایش قدرت مکانیکی و عمل استخوان برای وزن گیری بهتر و سریعتر , جلوگیری از تأخیر درجوش خوردگی و عدم جوش خوردگی و در نهایت برگشت کارایی استخوان آسیب دیده است.

لینک کمکی