?پروژه ترجمه ي صفحات 391 تا 414 کتاب زبانشناسي کاربردي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن ?پروژه ترجمه ي صفحات 391 تا 414 کتاب زبانشناسي کاربردي :

فصل 30
روش شناسی ها برای سیاست و برنامه ریزی
ریچارد ب. بالدوف, ج ر.
اگر چه کتاب های متعددی در مورد روش شناسی تحقیق که برای زبان شناسی کاربری ( مثال: هیچ (Hatch) و لازاراتون (Lazaraton)1991) و رشته های فرعی زبان آموزی ( زبان دوم) (مثال: براون (Brown) 1998؛ جانسون (Johnson) 1992؛ نونان (Nunan)1992؛ سلیگر (seliger) و شوهامی (shohamy)1989) و آزمون زبان ( مثال: هینگ (Henning) 1987؛ مک نامارا (Mc Namara) مناسب است, نوشته شده است.
بر روش شناسی که برای یکی از حوزه های اصلی ما بین, زبان شناسی کاربری, برنامه ریزی و سیاست زبانی ( س ف. ایست من (cf Easthman)ط1983, فصل 6؛ کاپلن و بالدوف (Kaplan and Baldauf )1997 فصل 4) مناسب باشد, کمتر توجه شده است در حالی که نشریه هایی مانند: فصل نامه ی تیسل به طور مکرر در مورد مطالب مربوط به روش شناسی تحقیق برای تدریس زبان بحث می کنند. ( مثال: براون (Brown) 1991, 1992؛ فصل نامه, تیسل (2804)1994) به بحث اساسی روش شناسی برنامه ریزی وسیاست زبانی ( از این به بعد ب. س.ز) در نشریات یا کتاب های مربوطه توجهی نمی شود.
به دلیل آنکه مطالب مربوط به روش شناسی ب. س. ز صریح و به راحتی قابل درک نیستند, این فصل مطالعه ای است گسترده براساس مرور پیکره زبانی آثار چاپ شده مربوط به ب. س.ز که در چکیده های رفتار زبانی وزبان شناختی از سال 1973 تا 1998 یافت می شد و در سایت اسپیرس (web SPIRS) در دسترس بود. استفاده از پیکره این مطالعات دارای مزایا ( برای مثال: چکیده ی مطالب موجود هستند, آثار چاپ شده وبه راحتی در دسترس هستند, چکیده ها قابل جستجو در رایانه و به عنوان منبعی موثق به طور گسترده ای استفاده می شوند) و معایبی ( برای مثال: شامل گزارش های دولتی وسایر آثار موقتی که ممکن است تولیدات اولیه برنامه ریزی زبان باشد, نمی شود.
احتمالاً شامل محدودیت سایر پایگاه های داده ها باشد, زمان طولانی برای انتخاب ورودی داده ها اختصاص داده می شود, سنجش انتخاب های متفاوت در زمان های مختلفی صورت گیرد.
گرایش به حروف تعریف در انگلیسی یا سایر زبان های امروزی داشته باشد- برای بحث بیشتر در مورد این مطالب به کتاب بالدوف (Baldauf) و جرنا (Jernudd) 1983. مراجعه شود) است. با وجود این, مطالعات فراوان در زمینه ی پیکره ی زبانی, نقطه ی شروعی مقدماتی برای انجام مطالعات وسیع براساس مرور روش شناسی ب.س.ز را فراهم می کند.
مروری بر انتشار برنامه ریزی وسیاست زبانی
گفته شده بود که برنامه ریزی زبانی و زبانشناختی رشته ای نسبتاً جدید اما در حال پیشرفت است که در اواخر دهه ی 1960 به عنوان برنامه ریزی زبانی , اواخر 1940 تحت عنوان طرح ریزی زبانی بوده است. توجه اولیه ی آن به راه حل هایی در سطح کشوری برای مشکلات زبانی در مواقع اضطراری با تاکید گسترده تر بر جغرافی و محدوده ( میکرو (micro), مزو (meso) و مطالعات مکرو (macrostuchdies) جایگزین شده است. آثار ب.س.ز همیشه به طور پراکنده و ناهمسان بوده است و تنها تعداد کمی از نویسندگان متخصص تا حدودی انواع دستور العمل هایی که در این زمینه موثر است را منعکس کرده اند. برای فهم بهتر ماهیت و محدوده ی این رشته, آثار مربوط به ب.س.ز که توسط پایگاه داده های چ.ر.ز.ز معین شده بود آزموده شد تا پیکره ای از ب.س.ز را بنا کند. چ.ر.ز.ز به کار برده شده برای این مطالعه, گونه ای پیوسته است که یک دوره ی 26 ساله برای اطلاعات وارد شده از سال 1973 تا 1998 را پوشش می دهد. هم چنین شامل مقاله های چاپ شده در سال های قبل می باشد. پیکره ی این مطالعات ( به جدول 30.1 مراجعه شود) 5898 مقاله ای هستند که خارج از 150186 موضوع مربوط به زبان در پایگاه داده های چ.ر.ز.ز هم به سیاست زبانی و هم به برنامه ریزی مربوط می شوند هر 1000 ستون مقاله ی این منابع نشان می دهد که چه طور در دهه 1970, آثار ب.س.ز به عنوان رشته ای از آثار زبانی از تنها 6 مقاله در هزار ستون مقاله در 1973 به 1/41 مقاله در 1000 در سال 1979 افزایش یافته است. دوره ی 10 ساله از سال 19797 تا 1988, 1840 یا 49 مقاله در 1000 ستون چاپ شده را در برداشت. در حالی که دوره ی 1989 تا 1998, 3546 یا 43 مقاله در 1000 ستون چاپ جدول 30.1 مطالب مربوط به برنامه ریزی وسیاست زبانی مبتنی بر داده های کامپیوتری در زبان شناسی و پایگاه داده های چکیده های رفتار زبانی از سال 1973 تا 1998

لینک کمکی